AUTO IN s.r.o.
Ford

Ochrana osobních údajů

A. Poučení o zpracování osobních údajů


1. Zákazník tímto bere na vědomí, že společnost AUTO IN s.r.o. zpracovává v případě odeslání poptávkového formuláře osobní údaje zákazníka, a to osobní jméno, příjmení, obec, PSČ, e-mail, telefon, případně další získané osobní údaje pro účely zpracování individuální nabídky případně dále pro účely, sjednání prohlídky automobilu, provedení testovací jízdy, ke zpracování nabídek financování a pojištění vozidla a k dalším jednáním za účelem případného uzavření kupní smlouvy. Tyto osobní údaje budou využívány pro účely předsmluvního jednání a případně plnění smlouvy, či k plnění zákonných povinností.


2. Osobní údaje budou v nezbytně nutném rozsahu předávány dalším osobám, pokud je takové poskytnutí údajů z titulu plnění smlouvy či z jiného právního důvodu nezbytné (zejm. soudy, orgány veřejné moci, osoby poskytující účetní a právní služby). Správce nemá v úmyslu osobní údaje předávat do třetí země.


3. Při zpracování osobních údajů dle této smlouvy nedochází u správce k automatizovanému rozhodování ani k profilování.


4. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES má subjekt údajů právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování v souladu s výše specifikovaným nařízením, které je oprávněn u správce uplatnit, případně obrátit se na dozorový orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze (Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice), a to i ohledně zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu.


B. Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Uděluji tímto souhlas společnosti AUTO IN s.r.o., se sídlem Poděbradská 292, 530 09 Pardubice, IČ: 252 98 828, e-mail: gdpr@autoin.cz (dále jen „společnost“ či „správce“), aby zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje.

2. Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři pro:
a) marketingové účely správce, tj. zejména nabízení výrobků a služeb (ať již vlastních či cizích), zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách, magazínu společnosti a jiných aktivitách, kontaktování zákazníka za účelem průzkumu trhu, spokojenosti zákazníků a za účelem marketingových výzkumů, kdy je zákazník kontaktován elektronickou poštou či telefonicky, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, ať již jsou tyto marketingové účely realizovány jak správcem, nebo dalšími subjekty, které správce realizací těchto marketingových aktivit pověří;

b)účely přímého oslovení konkrétních zákazníků vlastnících určitý typ vozidla s nabídkami;

c)účely pořádání, organizování a vyhodnocení různých typů soutěží, anket a jiných akcí pořádaných správcem nebo dalšími subjekty, které správce pořádáním, organizováním či vyhodnocením různých typů soutěží pověří.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem manuálně či automaticky prostřednictvím zaměstnanců správce, či může být prováděno zpracovateli.

4. Souhlasím s tím, aby správce mé osobní údaje: osobní jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo, předával těmto subjektům: společnosti iGEAR s.r.o., IČ 043 34 931, se sídlem Bulharská 1459, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, společnosti Friends Agency s.r.o., IČ 045 42 258, se sídlem Poděbradská 292, Trnová, 530 09 Pardubice, společnosti F TRUCKS a.s., IČ 065 82 001, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, společnosti FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ 48589641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, nebo společnosti VOLVO CAR CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 63981726, se sídlem V Oblouku 731, 252 43 Průhonice, nebo odštěpnému závodu Nissan Sales CEE Kft. – organizační složka, se sídlem Praha 4 – Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 14000, IČ 27248011, a dalším osobám, které jsou vůči správci osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jako správce ve smyslu zák. č. 90/2012 Sb., zák. o obchodních korporacích, nebo které jsou správcem ovládané (dále jen „propojené osoby“), a aby tyto osoby je používaly k účelům uvedeným výše.

5. Souhlasím s tím, aby výše uvedené údaje byly správcem zpracovávány po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 5 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a správcem; pokud smluvní vztah neexistuje, či nevznikne, tak po dobu pěti let od udělení tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám právo souhlas vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailové zprávy nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti uvedené výše.

6. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce, subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, nebo jím pověřená osoba, využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb správce, tak cizích.


V rámci zkvalitňování služeb a pro účely zajištění fungující organizace autorizované distribuční a servisní sítě Ford, zveřejňuje společnost Ford dále také tzv. Fair Collection Notice pro Konečné zákazníky, která je zákazníkům předávána autorizovanými partnery Ford při provádění informování zákazníků o zpracování jejich osobních údajů v souladu s ustanoveními nařízení GDPR.

Fair Collection Notice pro Konečné zákazníky

V případě, že od:

prodejce či opravce Ford; a/nebo
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“, „nás“)
nakupujete produkty nebo přijímáte služby, jsou o Vaší osobě a Vašem Vozidle shromažďovány určité druhy údajů („osobní údaje“).

Toto upozornění vysvětluje, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.

Kromě pravidel popsaných v tomto upozornění mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo, naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).

S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:

společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb, organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo kde jste s tímto sdílením souhlasili;
prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut produkt či služba;
odborným poradcům;
jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů; nebo
jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání nebo jeho podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je bude užívat způsobem, který odpovídá tomuto upozornění.
Ford může sdílet Vaše osobní údaje rovněž se společností FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“), Ford Motor Company a dalšími společnostmi ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě. V případě, že sdílíme Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány v tomto upozornění. Seznam společností patřících do Skupiny Ford Motor Company je dostupný na adrese: http://www.ford.cz/uzitecne-informace/ochrana-dat-a-soukromi

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA). Země, do kterých předáváme Vaše osobní údaje, nemusí být Evropskou komisí považovány za země zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V důsledku toho se při předávání Vašich osobních údajů mimo EHP zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány. Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Ford Vaše osobní údaje při předávání mimo EHP, nebo máte zájem o získání kopie bezpečnostních záruk námi užívaných za účelem ochrany Vašich osobních údajů při jejich předávání, kontaktuje prosím Ford na adrese FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., P. O. BOX 14, 187 00 PRAHA - KARLÍN.

Jaké osobní údaje budou užívány

Ford shromažďuje Vaše osobní údaje když:

vyplníte formulář nebo zadáte rezervaci (např. si objednáte servisní kontrolu vozidla nebo testovací jízdu);
jsou Vám poskytovány služby nebo nakupujete produkty Ford u prodejce či opravce Ford; a
nás sami kontaktujete (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum).
Ford sbírá diagnostická data o Vašem vozidle a uchovává záznam provedených prací a dodaných dílů v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. V této souvislosti najdete více informací na konci tohoto upozornění.

Námi shromažďované osobní údaje zahrnují:

Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní pozice;
informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
produkty a služby, o které máte zájem nebo jste je nakoupili;
Vaše komunikační a marketingové preference; a
informace nezbytné pro účely financování jako jsou např. platební informace.
Nadto můžeme v případech dovolených zákonem kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou marketingové agentury nebo veřejné zdroje.

Některé osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat na základě zákona. Můžeme být rovněž povinni shromažďovat osobní údaje v důsledku smluvních vztahů s Vámi. Neposkytnutí takových osobních údajů může mít za následek zpoždění plnění těchto povinností nebo jejich úplně nesplnění.Jak budou Vaše osobní údaje užívány

Námi shromážděné osobní údaje používáme k:

plnění Vašich žádostí (např. k poskytování služeb);
správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
hodnocení kvality služeb poskytovaných námi a prodejci či opravci Ford a služeb poskytovaných nám nebo za nás našimi dodavateli;
řešení Vašich dotazů;
provádění výzkumů;
zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi; a
plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování, nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.
Více informací o tom, jak jsou námi shromážděné osobní údaje užívány při servisní prohlídce či opravě Vašeho vozidla, naleznete v části tohoto upozornění níže nazvané „Opravy, diagnostika a servis vašeho vozidla Ford“.

My, společnost Ford Motor Company a další společnosti ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě, můžeme za použití automatizovaných způsobů zpracování kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje za účelem usnadnění výše popsaných účelů, a to s cílem:

pomoci porozumět, vyvinout a zlepšovat naše produkty, procesy, služby a marketingové strategie;
personalizace naší komunikace s Vámi a produktů a služeb pro Vás;
zajišťování aktuálnosti Vašich osobních údajů;
zlepšení našeho chápání potřeb zákazníků; a
správě a zlepšování našeho vztahu s Vámi.
Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikace produktů nebo služeb, které by pro Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.

V některých výjimečných případech mohou mít pro Vás námi přijatá automatizovaná rozhodnutí právní nebo jiné obdobné důsledky. Taková automatizovaná rozhodnutí o Vás budeme proto činit pouze tam, kde:

jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
jsou dovolena zákonem; nebo
nám dáte s jejich prováděním souhlas.
Můžete nás kontaktovat za účelem zjištění více informací o automatizovaném rozhodování a v některých případech i namítání našeho používání automatizovaného rozhodování nebo se žádostí o jeho přezkoumání člověkem.

Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás získané z veřejných zdrojů a od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Například analytici a poskytovatelé reklamních služeb mohou analyzovat údaje, které získají z internetových a dalších zdrojů, aby nám poskytli informace o Vaší demografické skupině a zájmech - např. závěry o Vašem věku a typech produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek. Informace o tom, jak zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany naleznete níže v sekci „Vaše práva“.

Vaše osobní údaje uchováváme k identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných a regulatorních povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné z následujících podmínek:

Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních údajů.
Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány

Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž k tomu bude docházet v následujících situacích:

bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy mohou zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o servisních produktech, například;
v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Ford Motor Company užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala své produkty, služby a/nebo obchodní či marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či bezpečnostních incidentů;
v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností;
ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně důležitých zájmů jiných osob;
za určitých okolností musíme užívat Vaše osobní údaje pro účely ve veřejném zájmu; a
tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě užívání vašich osobních údajů pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami. V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část „Vaše práva“ tohoto upozornění.
Vaše práva

Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely, jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často označováno jako právo na přenositelnost údajů).

V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat.

V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů Fordem, nebo chcete získat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům využít jakékoliv právo uvedené výše, kontaktujte nás na adrese:

FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
P. O. BOX 14
187 00 PRAHA - KARLÍN


Žádáme Vás o naše kontaktování za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů v případech, kdy dojde k jejich změnám nebo jsou-li nepřesné.

Ford a Ford Credit ustanovily pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese: DPeurope@ford.com.

Budete-li mít jakoukoliv stížnost, týkající se způsobu jakým Ford nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme, že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Změny tohoto upozorněníToto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaše práva (např. právo vznést námitku).

Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.